Monday, December 26, 2011


§AUÁgÀ¥Àà: »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À DvÀä

¥ÀæeÉßAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ
CzÀÄ 1970 gÀ dÆ£ï wAUÀ¼ÀÄ. CUÀvÁ£É ªÀÄ¼É ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. CAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ. ¹zÁÝ¥ÀÅgÀzÀ°è ¸ÀAvÉAiÀÄ ¢£À. ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁªÀÅ ªÀÄzsÁå£Àí ¸ÀAvÉ ©Ã¢UÉ §A¢zÉݪÀÅ. DUÀ aªÀÄÄ aªÀÄÄ ªÀÄ¼É ¨ÉÃgÉ ©Ã¼ÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀļÉAiÀÄ £ÀqÀĪÉAiÉÄà ¸ÀAvÉ ©Ã¢AiÀÄ°è ¨sÁµÀt. CzÀÄ ¨sÁµÀt JAzÀgÉ ªÁPï ¥ÀæªÁºÀ. ªÀįÉãÁr£À°è ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ ªÀļÉAiÀÄ ºÁUÉ. ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢AiÀÄ ºÁUÉ. CzÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ JA§ÄzÀÄ E®èªÉà E®è.

¸ÀAvÉAiÀÄ ¢£À ©Ã¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀÄ ©½AiÀÄ ¥ÁåAlÄ ±ÀlÄð vÉÆnÖzÀÝgÀÄ. PÀtÂÚUÉ PÀ¥Àà£É

AiÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀ. GzÀÝ£ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä. AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¹¤ªÀiÁ £Àl¤gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ C¤ß¸ÀĪÀAvÉ CªÀjzÀÝgÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ w½¢zÉÝAzÀgÉ CªÀgÀÄ J¸ï. §AUÁgÀ¥Àà. ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÉÆgÀ§zÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÁæAwPÁj ¥ÀPÀë JA§ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ. PÁ®£À vÉPÉÌUÉ ¸ÉÃj ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÉUÀÆ CzÉà ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ avÀæ. zÁj ¸ÀjzÀgÀÆ §zÀ¯ÁUÀzÀ CzÉà ªÀåQÛvÀé. CzÉà ¢ügÀ¸ÀÄ. FUÀ®Æ CzÉà ªÀļÉAiÀÄ°è, d£ÀjgÀ°, ©qÀ°, £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É JA§AvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀĪ avÀæ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.EzÁzÀ PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¨sÁj ZÀ¼ÀªÀ½AiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ PÁqÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß £ÉqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹ ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀiÁVvÀÄÛ. F ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ°è £ÀÆgÁgÀÄ d£À ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. CV£À ¸ÀPÁðgÀ CªÀgÀ£Éß®è §A¢ü¹ PÁgÀªÁgÀzÀ eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖvÀÄÛ. §AUÁgÀ¥Àà ªÀiÁvÀæ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆÃgÁl gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÉgÀ½zÀÝgÀÄ. £ÁªÉ®è ¸Àtß ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÉǰøÀgÀ fæ£À°è PÁgÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆgÀlÄ ¤AvÀ D gÉÊvÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÉݪÀÅ. »ÃUÉ PÁgÀªÁgÀ eÉÊ°UÉ ºÉÆÃzÀ gÉÊvÀgÀÄ C°èAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÉÄïÉ, §¹ìUÉ §gÀ®Ä PÁ¹®èzÉà £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HjUÉ »AwgÀÄVzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀjUÉ dAiÀĪÁUÀ° JA§ dAiÀÄ WÉÆõÀ ªÀiÁvÀæ ¤AwgÀ°®è. FUÀ®Æ CzÉà dAiÀÄPÁgÀ PÉüÀÄwÛzÉ.

PÁAUÉæ¸ï gÁdPÁgÀtzÀ vÀªÀgÁzÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ d£À DUÀ §AUÁgÀ¥Àà CªÀgÀ §UÉÎ ¨sÁj ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÉßãÀÆ ElÄÖPÉÆArgÀ°®è. DUÀ gÁdPÁgÀtªÉAzÀgÉ PÁAUÉæ¸ï gÁdPÁgÀtªÁVvÀÄÛ. £ÁAiÀÄPÀgÉAzÀgÉ PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÁVzÀÝgÀÄ. F ©ü£Àß zsÀé¤ C¥ÀjavÀ. PÁAUÉæ¸ï gÁdPÁgÀtzÀ°è »rvÀ ¸Á¢ü¹zÀÝ ºÀªÀåPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÉÃj UÉÆÃ¥Á®UËqÀgÀ ZÀ¼ÀªÀ½¬ÄAzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉeÉÓ EqÀÄwÛzÀÝ ¢ÃªÀgÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉʵÀªÀÄåzÀ EwºÁ¸ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÀ §AUÁgÀ¥Àà DUÀ¯Éà »AzÀĽzÀ ¢ÃªÀgÀ DvÀä¥ÀæeÉßAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ¤Ã®Vj «gÉÆâü ZÀ¼ÀªÀ½ PÀÆqÀ F gÁdPÁgÀtzÀ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀĪÀAwvÀÄÛ. ¤Ã®Vj ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ £É®ªÀ£ÀÄß §gÀqÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀA©zÀªÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ°®è. DzÀgÉ §AUÁgÀ¥Àà F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä gÁdPÁgÀtzÀ ªÀÄÄRå±ÀQÛAiÀiÁV §¼À¹PÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. ¤d°AUÀ¥Àà ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ°è ªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉUÀqÉ, f¯ÉèAiÀÄ°è ¤Ã®Vj AiÉÆÃd£É §gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtgÁVzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹ ºÉÆÃgÁl ºÀ«ÄäPÉÆAqÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ZÀ¼ÀªÀ½¬ÄAzÀ¯Éà ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀPÉÌ PÁ°lÖ J¸ï. §AUÁgÀ¥Àà. DUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ F E§âgÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ dUÀ¼À §UɺÀjAiÀįÉà E®è. CzÀÄ 1983gÀ°è ºÉUÀqÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄf°UÉ vÀ®Ä¦©nÖvÀÄ.

¹zÁÝ¥ÀÅgÀzÀ ¸ÀAvÉ ©Ã¢AiÀÄ°è ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §AUÁgÀ¥Àà CªÀgÀ ¸À¨sÉUÉ DUÀ ¨sÁj ¸ÀASÉåAiÀÄ°è d£À §gÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÀAvÉUÉ §AzÀªÀgÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ CªÀgÀ ¨sÁµÀt PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉ £ÀPÀÄÌ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀîzÀ §AUÁgÀ¥Àà vÀªÀÄä ¨sÁµÀt ªÀÄÄV¹ ElV JA§ Hj£À°èzÀÝ vÀªÀÄä ¸ÀqÀØPÀ ©. ©. £ÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAUÀ®Ä vÉgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÉ®è ElV JA§ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §AUÁgÀ¥Àà §A¢zÀÝgÉ, ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÖgï DVzÀÝ CªÀgÀ ¸ÀqÀØPï ©. ©. £ÁAiÀÄÌgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQAiÀÄ §½ ¤AvÀÄ M¼ÀVzÀÝ §AUÁgÀ¥Àà K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ EtQ ºÁPÀÄwÛzÉݪÀÅ. CªÀgÀÄ PÀAqÀgÉ K£ÉÆà RĶ.

£À£Àß §ºÀÄvÉÃPÀ J®è ¸ÉßûvÀgÀÆ §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. ºÁUÉ, £ÀªÀÄä Hj£À ¸ÀÄvÀÛ EgÀĪÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÆ ¢ÃªÀgÀ ºÀ½îUÀ¼ÉÃ. £À£Àß ¸ÉßûvÀgÉ®è ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwðvÀgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉ PÀȶ PÀÆ°PÁgÀgÁV §zÀÄPÀÄwÛzÀÝ ¢ÃªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß C®APÀj¸ÀvÉÆqÀVzÀݪÀÅ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉUÀqÉ, «ÃgÉÃAzÀæ ¥Ánïï, ¤d°AUÀ¥Àà JAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀæeÁߪÀAvÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà »AzÀĽzÀ ¢ÃªÀgÀ PÉÃjUÀ¼À°è §AUÁgÀ¥Àà ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉUÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ d£À£ÁAiÀÄPÀgÁV gÀÆ¥ÀUÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À°è §AUÁgÀ¥Àà ¥ÀævÀåPÀëgÁUÀvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. ¢ÃªÀgÀÄ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ §UÉÎ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ PÁAUÉæ¸ï gÁdPÁgÀtªÀ£Éßà G¹gÁqÀÄwÛzÀÝ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ £ÁAiÀÄPÀjUÉ F §zÀ¯ÁªÀuÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀ¯Éà E®è.

§AUÁgÀ¥Àà JAzÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀgÀ gÁdPÁgÀt ªÀiÁrzÀªÀgÀ®è. ¸ÉÆgÀ§zÀ°è EwÛÃa£ÀªÀgÉUÀÆ MAzÀÄ §¸ï ¸ÁÖAqï EgÀ°®. gÀ¸ÉÛUÀ¼É®è, zÀÄgÀ¹ÛAiÀiÁUÀzÉà EzÀÝgÀÆ §AUÁgÀ¥Àà vÀ¯É PÉr¹PÉÆAqÀªÀgÀ®è. F §UÉÎ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÉýzÀgÉ, M¼Éî mÁgï gÀ¸ÉÛ AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÀÄ, PÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀ ²æêÀÄAvÀjUÉ vÁ£É. ¤£ÀUÉ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀªÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ ºÉÃVzÀÝgÉãÀÄ JAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV vÀªÀÄä §½ §AzÀªÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĸÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉ vÀ£Àß PÉëÃvÀæ¢AzÀ §AzÀ ¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ MAzÀ®è MAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÆqÀĸÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ §AUÁgÀ¥Àà. »ÃUÉ §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀjAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀéAvÀ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀt ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉ CªÀgÀ eÁߥÀPÀ ±ÀQÛ. ¸ÉÆgÀ§ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ vÁ®ÆQ£À §ºÀÄvÉÃPÀ ºÀ½îUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ UÉÆwÛzÀÝAvÉ C°è£À d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆwÛzÀݪÀÅ. ºÁUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀ° EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ MAzÀÄ UÀÄr¸À® §½UÉ ºÉÆÃV D ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£À£À£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ »rzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀA§½ vÁgÁ JAzÀÄ DzÉñÀ ¤Ãr PÀA§½ vÀj¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ¥ÀæwµÁ×£ÉUÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉ ZÁ LvÀ£Á JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ZÀºÁPÉÌ ºÁ°®è JAzÀÄ DvÀ ºÉýzÀgÉ ZÁ PÀuÉÚ vÁ JAzÀÄ ºÉý DzÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ CªÀgÀ°è MAzÁUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ §AUÁgÀ¥Àà.

¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÉÃgÀªÀV ¸ÀAªÀºÀ£À £ÀqɸÀĪÀ CzÀÄãvÀ ±ÀQÛ CªÀjVvÀÄÛ. §qÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀªÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ C¤ß¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀ°®è. ºÁUÉ §AUÁgÀ¥Àà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EzÁÝgÉ JA§ÄzÉà »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ DvÀä ¸ÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß, J®èªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛvÀÄÛ. eÁw ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À°è ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ¤®ÄªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ §AUÁgÀ¥Àà ªÉÄîéUÀð , ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁÓfUÀ¼À C¸ÀºÀ£ÉUÀÆ M¼ÀUÁVzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV J®ègÀ eÉÆvÉ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ CªÀgÀzÁVvÀÄÛ.

§AUÁgÀ¥Àà gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ªÉÄîPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ CªÀgÀ ¹lÄÖ ªÀÄvÀÄÛ bÀ® ºÉZÀÄÑvÀÛ¯Éà ºÉÆìÄvÀÄ. C¢üPÁgÀ gÁdPÁgÀtzÀ J®è ¥ÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄvÉÆqÀVzÀÝ CªÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ DAiÀiÁ PÀëtzÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ JA§ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV CxÉÊð¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.. J¥ÀàvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è, ¥ÀæeÁ ¸ÉƶAiÀÄ°±ïÖ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÀÄzÉÝUÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ©lÖ CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ±ÁAvÀªÉÃj UÉÆÃ¥Á® UËqÀgÀvÀÛ wgÀÄV £ÉÆÃqÀ°®è. PÁUÉÆÃqÀÄ wªÀÄä¥Àà CªÀgÀ eÉÆvÉV£À dUÀ¼À §UɺÀjAiÀÄ°®è. eÉ. JZï, ¥ÀmÉîgÀAvÀºÀªÀgÀ eÉÆvÉUÀÆ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ. vÀªÀÄä£ÀÄß CwAiÀiÁV £ÀA©zÀ zÉêÀgÁeï CgÀ¸ÀÄ eÉÆvÉUÀÆ CªÀgÀÄ PÀÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ G½AiÀÄ°®è. EA¢gÁ UÁA¢ü, gÁfêÀ UÁA¢ü CªÀgÀ eÉÆvÉUÀÆ dUÀ¼ÀªÁrzÀgÀÄ, ªÀÄvÉÛ CªÀgÀ §½UÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è §AUÁgÀ¥Àà gÁdQÃAiÀÄ gÀAUÀzÀ wgÀÄUÁlzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ §zÀÄPÉà wgÀÄUÁl. DzÀgÉ F wgÀÄUÁlPÉÌ CªÀgÀÄ dAUÀªÀÄvÀézÀ ªÉÄgÀUÀÄ ¤ÃqÀ®Ä AiÀÄvÀß £ÀqɹzÀgÀÄ. CzÀgÉ CªÀgÀ wgÀÄUÁl dAUÀªÀÄvÀé¢AzÀ ¥ÉæÃjvÀªÁUÀzÉÃ, ¸ÁܪÀgÀªÁUÀĪÀ UÀÄtzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ «ûavÀæ wgÀÄUÁlªÁVvÀÄ.

80 gÀ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ¯Éà F gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁUÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆvÀÛ gÁdPÁgÀt ªÀiÁqÀÄvÀÛ §AzÀgÀÄ. ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¸ÁÜ£À vÀ¦àzÁUÀ dUÀ¼ÀªÁrPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀ©zÀÝgÀÄ. 90 gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è CªÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ PÉêÀ® JgÀqÀÄ ªÀµÀð. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀÄ gÀƦ¹zÀ, «±Àé, DgÁzsÀ£ÁzÀAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ vÀ®Ä¥ÀŪÀ°è «¥sÀ®ªÁzÀªÀÅ. DUÀ¯Éà gÁdvÀézÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÀÝ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ £ÁAiÀÄPÀ, UÀÄj¬Ä®èzÀ ¥ÀAiÀÄtzÀ°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÉà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä°èzÀÝ ºÀÄA§vÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä DvÁä©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ JAzÀÄ £ÀA©PÉÆArzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀgÀ M¼ÀVzÀÝ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ aAvÀ£É DUÁUÀ ¥ÀæRgÀªÁV ºÉÆgÀ §AzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ EªÉ. ¥ÉAqÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÀݪÀjUÀÆ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û ¤ÃrzÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ.

¸ÀtÚ ªÀAiÀĹì¤AzÀ¯Éà §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §AzÀ ££ÀUÉ CªÀgÀÄ JAzÀÄ CxÀðªÁUÀzÀ zÉÆqÀÝ ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ a£Éí. CªÀgÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ JgÀqÀÄ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ E°è £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ.

1983 gÀ°è ºÉUÀqÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀiÁV C¢üPÁgÀ ¹éÃPÀj¹zÀ PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è §AUÁgÀ¥Àà, ºÉUÀqÉ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ UÀuÉÃ±ï ºÉUÀqÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CQÌ PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÀgÀÄ. D ¥ÀwæPÁUÉÆöÖAiÀÄ°è £Á£ÀÄ EzÉÝ. F DgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß §AUÁgÀ¥Àà ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀwæPÁUÉÆöÖAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVAiÉƧâgÀÄ, ¸Ágï CªÀgÀ Hj£ÀªÀgÀÄ E¯Éèà EzÁÝgÉ JAzÀÄ MAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛ ZÀmÁQ ºÁj¹zÀgÀÄ. ºËzÀÄ UÉÆvÀÄÛ EªÀgÉ®è MAzÉà JAzÀÄ ©lÖgÀÄ §AUÁgÀ¥Àà. £À£ÀUÉ DUÀ vÀqÉAiÀįÁUÀzÀµÀÄÖ PÉÆÃ¥À §AvÀÄ. EªÀgɯÉè MAzÉà JAzÀgÉ K£ÀÄ ºÉýà JAzÀÄ ¥ÀlÄÖ »rzÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉUÀqÉ MAzÉà eÁwAiÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ F ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢ÝÃgÁ JAzÀÄ PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¥Àæ²ß¹zÉ. CªÀjUÉ vÀªÀÄä vÀ¦à£À CjªÁVvÀÄÛ. E£ÀÆß aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁVzÀÝ £À£Àß §½ §AzÀÄ ¸Áj JAzÀgÀÄ ¸ÁgÉÃPÉÆ¥Àà §AUÁgÀ¥Àà.

§AUÁgÀ¥Àà ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃrzÀ ¢£À £ÁªÉ®è gÁd¨sÀªÀ£ÀzÀ°è EzÉݪÀÅ. gÁdå¥Á®jUÉ gÁfãÁªÉÄ ¸À°è¹ ºÉÆgÀPÉÌ §AzÀ CªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀݪÀÅ. £ÉÃgÀªÁV £À£Àß §½ §AzÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃrzÀ ¸ÀºÀPÁgÀPÉÌ PÀÈvÀdßvÉ JAzÀgÀÄ. DzÀgÉ DUÀ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀwæPÉ §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀPÁ±À ¹PÁÌUÀ¯É®è gÀhiÁr¹ G¦à£ÀPÁ¬Ä ºÁPÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀA¥sÀÇtðªÁV ºÉUÀqÉ ¥ÀgÀªÁzÀ ¤®ÄªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¥ÀwæPÉ CzÀÄ. DzÀgÉ §AUÁgÀ¥Àà J®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉvÀÄ PÀtÄÚ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀÈvÀdßvÉ ¸À°è¹zÀÝgÀÄ.

§AUÁgÀ¥Àà J¯ÁèzÀgÀÆ ¸ÀAVÃvÀzÀ zsÀé¤ PÉýzÀgÉ C¯Éèà vÁ¼À ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. qÉƼÀÄî PÀÄtÂvÀ PÀAqÀgÉ PÀÄtÂAiÀÄ®Ä gÉr DUÀÄwÛzÀgÀÄ. £ÁlPÀ ¹£ÉªÀiÁ JAzÀgÉ CªÀjUÉ «¥ÀjÃvÀ ºÀÄZÀÄÑ. CªÀjUÉ vÁªÀÅ avÀæ £ÀlgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ D¸É EvÀÛAvÉ. DzÀgÉ CªÀgÀ D C¸É PÉÊUÀÆqÀ°®è.

§AUÁgÀ¥Àà E£ÀÆß JvÀÛgÀPÉÌ KgÀĪÀ ±ÀQÛ G¼ÀîªÀgÁVzÀÝgÀÄ. »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ, zÉêÀgÁeï CgÀ¸ÀÄ, J¯ï. f. ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ CªÀgÀAvÀªÀgÀ ¸Á°£À¯Éèà JvÀÛgÀPÉÌ ¤®è§®è ±ÀQÛAiÀÄÆ CªÀjVvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÁUÀ¯Éà E®è. C¢üPÁgÀ gÁdPÁgÀtzÀ°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ §AUÁgÀ¥Àà, vÀªÀÄä ºÉeÉÓAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©nÖzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ gÁdQÃAiÀÄ ºÉÆÃgÁl C¢üPÁgÀ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ ºÉÆÃgÁlªÁV §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ UÀªÀĤ¸À¯Éà E®è. vÁwéPÀvÉ, £ÉÊwPÀ §® E®èzÀ J®è ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÆ £Á±ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ CªÀjUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ fà ºÀÄgÀhÄÆgï UÀ¼À eÉÆvÉ EgÀ®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀÄ ©ü£Àß zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛPÀÌ®Ä vÀÄ¢UÁ® ªÉÄÃ¯É ¤®ÄèwÛzÀÝgÀÄ. ¨sÀlÖAVUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ CxÀðªÁUÀ¯Éà E®è. ¸ÀéAiÀÄA PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ gÁdPÁgÀtªÀ£Éßà ¸ÉÊzÁÞAwPÀ gÁdPÁgÀt JA§ ¨sÀæªÉÄUÀÆ CªÀgÀÄ M¼ÀUÁVzÀÝgÀÄ.

DzÀgÉ §AUÁgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß EwºÁ¸À £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½ªÉ. 70 gÀ zÀ±ÀPÀzÀªÀgÉUÉ PÉêÀ® ªÉÄîéUÀðzÀ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¥Áæw¤¢üPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄAvÉ EzÀÝ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄgÀUÀÄ ¤ÃrzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¸Á°UÉ §AUÁgÀ¥Àà ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ. EA¢gÁ UÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÁd CgÀ¸ÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ «±Á®ªÁzÀ PÁå£ÀªÁ¹UÉ §tÚ vÀÄA©zÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ°è §AUÁgÀ¥Àà PÀÆqÀ ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ. eÉÆvÉUÉ »AzÀĽzÀ ¢ÃªÀjUÉ DvÀä ¥ÀæeÉßAiÀÄ£ÀÄß vÀ¯É JwÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÀªÀgÀÄ §AUÁgÀ¥Àà. EAzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À°è ºÀjzÀÄ ºÀAaºÉÆÃzÀ F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥Àæ±ÁßwÃvÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ §AUÁgÀ¥Àà.

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ

2 comments:

raju said...

ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ವರ್ಣರಂಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು.
ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದವು.
ಪುತ್ರ ವಸಂತಕುಮಾರ್ (ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ) ಚಿತ್ರನಟರಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವರು, ನಂತರ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದರೋ ಅಷ್ಠೂ ದಿನಗಳು "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಚಿತ್ರಗಳು ರಜತೋತ್ಸವ ವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡವು" ರೇಣುಕಾಂಬ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಘಟಕ, ರೇಣುಕಾಂಬ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಗಿ "ಆಕಾಶ್ ಆಡಿಯೋ" ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದವು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ "ವರನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ "ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಕಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ " ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಚಿತ್ರದ ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ.... ಹಾಡನ್ನು" ಹಾಡಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಸಂಭ್ರಸಿದ್ದರು."
ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಗರಣದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾಲ ಕರಗುತ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (KCP) ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 10 ಜನ ಶಾಕರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ದದ್ದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯೇ (ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರವರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾತು ಹಳೆಯದು) ಬಹುಶಃ ಕೆಸಿಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಹೊರಟರು. ನಂತರ ಮುನಿಸು "ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಪಾರ್ಟಿ (KVP) ಯ ಉದಯ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮರಳಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ಗೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ, ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ "ಬಿಜೆಪಿ"ಗೆ ಬಂದು ಸಂಸದರಾದರು. ಅಲ್ಲೂ ನಿರಾಶೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೂ ವಿದಾಯ, "ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ" ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪುನಃ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸೈಕಲ್ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆಲುವು. ಅಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರದೇ ಅದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಕಾಗ್ರೇಸ್ಗೆ.
ಕಾಗ್ರೇಸ್ನಿಂದ ಸೋತ ನಂತರ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಗಲಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಗೂ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತೇನೋ.
ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು. ಇವರ ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆಯೇ.
ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.

aleem said...

bangarappa sattaga midida kambani, serida janasamudaya bahushaha bhvishyadalli mattobba nayakanige siguva sadhyate kadime. siddaramaiah nanthahavaru jana nayaka radaru jana samudayada naduve avara saidhantikavagi horadiddu janarige midididdu kadime. aleem